هشدارمدیریت

ضمن عرض ادب به کاربران محترم اینجانب مدیریت مجموعه تولیدی صنعتی مهاجراستیل جهت آگاه سازی کاربران محترم وخریداران عزیزمحصولات تصمیم گرفتم که سخن کوتاهی راخدمت شمامطرح کنم

چندنوع ازمحصولات موردعرضه مادراین گروه صنعتی وتولیدی محصولاتی هست که ازابتداروی طراحی ,ساخت وتولیدانبوه آن برنامه ریزی شده وتاقبل ازتولیدماهیچ نمونه ویامشابه چه خارجی چه ایرانی نداشته ولی متاسفانه چون درکشورما قانون کپی رایت یاثبت اختراع بدرستی رعایت نمیشودلذاپس ازاختراع وقراردادن در خط تولیدانبوه سازی به محض ورودمحصول ابداعی به بازازبرخی ازهمکاران سودجوازروی محصول اختراعی کپی نموده وبعضاباکیفیتی نازلتروکارایی غیراصولی کپی محصول اختراعی راباجعل نامهای مختلف وحتی باقیمتهای پائین تربفروش میرسانند

ازجمله این دستگاهها میتوان به کنداتسورخنک کننده اشاره نمودکه این دستگاهی است که نه درایران ونه درخارج مشابه ای نداشته ونداردوتمام طراحی ساخت وبهره برداری ازصفرتاصدتوسط بنده وگروه صنعتی مهاجراستیل به انجام رسیده وحتی ثبت اختراع نیزگردیده ولی متاسفانه چندی پس ازورودبه بازارهمکاران سودجواقدام به مشابه سازی نموده باکیفیتی به مراتب نازلتر اقدام به تولیدوتوزیع زیرزمینی این محصول نمودند

لذاازکاربران درخواست دارم چنانچه دستگاهی باکارایی وراندمان خروجی بالاوهمچنین طول عمربیشترخواستارندفقط دستگاهی راخریداری کنندکه کدوبرچسب ثبت اختراع مهاجراستیل راداشته باشددرکلیپ زیرهم به اختصارکارایی دستگاه باتوضیحات کلامی نمایش داده میشودکه مشاهده آن خالی ازلطف نیست باکمال سپاس ازخریداران فهمیم که همواره پشتیبان وسرمایه اصلی ماومحصولاتمان بوده وهستند.

ابزار وبمستر