تولیدالکل بهداشتی


خبرنگارسندیکااصناف اینترنتی ایران:
لطفامجموعه تحت مدیریت خودرا برای آشنایی بیشترکاربران ما درسندیکااصناف اینترنتی که شاید برخی ازآنان نیز ازمشتریان فعلی یاگذشته شما باشندمعرفی کنید ازجمله معرفی سابقه صنفی وتولیدات اصلی باکاربرد مورداستفاده مشتریان خود؟


پاسخ مدیرفروشگاه مهاجراستیل:
بادرودبه جنابعالی همکاران وکاربران محترم شمابنده مالک ومدیرشرکت تولیدی صتعتی استیل مهاجرومدیرفروش سایت فروشگاهی مهاجراستیل هستم ودرمجموع بیش از15 سال دراین صنف به صورت مستمرمشغول به فعایت باهمراه تعداد15 نفرکارمند وهمچنین سه  پیش درجشنواره صنفی نیزازطرف مراجع ناظروداروران جشنواره به عنوان کارآفرین نخست کشوردرتلفیق محیط کارگاه سنتی بافضای مجازی افتخارپیدانمودم ودرمورد پرسش درموردتولیدات فعلی  مالوازم ودستگاههای غذاسازوادوات مورداستفاده درآشپزخانه های صنعتی که عمدتاازآلیازاستیل درتولیداین محصولات استفاده میشودتولید میکردیم وبرای هرتولیدکننده محصولی که دارای مشتری بیشتری نسبت به دیگرتولیدات است بیشترموردتوجه وسرمایه گذاری است که حتی برای هدفمندنمودن محصول موردتقاضای بازاردیگرخطوط تولیدخودراتغییرداده وبشترطبق نیازتقاضاکنندگان دربازارهمان محصول یا محصولات تولیدوعرضه میشودبرای ماهم که چندین خط تولیدداشتیم بیشترین تقاضای بازارمربوط به لوازم تقطیروتخمیرباکاربردهای مختلف ازقبیل استحصال گلاب-عرقیات گیاهی شفابخش واستحصال الکل بود که انتخاب واستفاده هرنوع از این کارای ها بستگی به نوع جغرافیایی محل استقرار گارگاه تولیدهریک ازمشتریان ما وهمچنین دسترسی به مواد اولیه ویانوع سلیقه فردی هریک ازآنان دارد بدون اینکه مااز چنین قصد ونیتی درحین فروش محصول ازطرف مشتری آگاه باشیم ولی دربرخی ازسفارش هنگام ارسال به  آدرس ثبت شده مشتری میشود تا حدودی از قصد سفارش مشتری آگاه شویم که همین آگاهی هم صددرصد نیست شاید چیزدیگری باشدمثلا مامشتریانی فراوانی داریم که ساکن شهرکاشان وحومه آن هستند ومشخص است که اغلب آنان دیگ تقطیرولوازم جانبی تخمیرکه سفارش میدهند برای استحصال گلاب است چون مواد اولیه  گلمحدی است که دراین جغرافیا قابل دسترسی است وتاسیس یک گارگاه گلاب گیری خانگی غیرصنعتی در کسب درآمداین سفارشدهندگان تضمین شده است یابرخی دیگرکه ساکن ادربایجان شرقی هستند حدس مابراین است هدف ازتهیه دستگاه تقطیر استحصال عرقیات گیاهی است چون درجغرافیایی مانندمنطقه دشت مغان اردبیل سرشارازگیاهان خودرو وصحرایی که هرکدام دارای خواص درمانی وضدمیکربی هستندلذا چون پتانسیل چنین منبع رایگان مواد اولیه را دراختیاردارند راه اندازی یک کارگاه تولیدعرقیات گیاهی سودسرشاری برایشان به ارمغان خواهدآوردولی درمورداستحصال کنندگان الکل اینگونه نیست وسفارشدهندگان ازهرکجای ایران بخصوص بیشتر روستاهای دور افتاده هستندسوال خبرنگار:
دلیل اصلی این مصاحبه درارتباط با استحصال الکل است که توسط دستگاه ولوازم جانبی موردارائه شما به سفارش دهندگان بهره برداری میشوددرحالی که شرب خمردرشرع اسلام حرام است وبرهمین اساس درقوانین ماجرم وغیرقانونی است درصورتی که شما طبق مشاهدات موجوددرسایت وهمچنین وتوضیحات کنونی تان اقدام به تولید وتوزیع لوارم ودستگاههای استحصال این محصول میکنیدودراین ارتباط ازطرف مراجع انتظامی وقضایی یا ناظربرکسب وکارهای اینترنتی درقبال تولیدات شماوجودنداردبراین چه توضیحی وتوجیهی دارید؟


پاسخ مدیرفروشگاه مهاجراستیل:
بنده درادامه وتکمیل پرسش شما اضافه میکنم که دین مبین اسلام منع وحرام نمودن شرب خمررا بیشتربدلیل جلوگیری ازاسیب  های که شری خمربرای بدن انسان داردوسپس ضایع شدن عقل درافرادکه موجب اختلال درنظم عمومی میشودنوشیدن این مایع را حرام نموده که نشاندهنده وجودعلوم مدرن درون این کتاب اسمانی است چیزی که درچندین سال اخیرحتی درکشورهای غربی نیز که شرب خمرجرم نبود هم اکنون موانعی درروندمصرف این نوشیدنی درنظرگرفته شده که عواقب عدم رعایت ان ازقوانین شرعی کشورهای اسلامی نیزبیشتراست مثل مصرف الکل هنگام رانندگی وگزارش دانشمندانم ومنخصصان پزشکی درمورداسیب های درمصرف کنندگان آن اثبات شده وتبعات هنفی بی شماراجتماعی وخانوادگی که مصزف کنندگان الکل را شامل میشود وبدون استثنا پس ازمدت کوتاهی به اعتیادبه الکل وپاشیده شدن زندگی وبعدازآن ازکارافتادن کبد ودستگاه گوارش درمصرف کنندگان ودرنتیجه مرگ زود رس برای این افراد
 حال به پاسخ سوال شما میپردازم
وبامثالی بارزبه سوال تان پاسخ میدهم اگرغیرمنطقی بود درپایان اعلام فرمائیدبخصوص برای بهترمتوجه شدن دیگردوستان دررابط با مشتریانی که سفارش دهندگان دیگ تقطیر ولولزم تخمیربه نیت استحصال الکل هستندذکرمیکنیم دوستان مستحضرهستند که چاقوکابردهای چندگانه ای  داردبه طورمثل ازچاقو درآشپزخانه برای طبخ غذا وخورد کردن موادغذایی یا گوشت استفاده میشودیادرقصابی وکاربردهای فراوان دیگرمنجربه بازاری پرسودومتنوع در تولیدوتوزیع چاقوشده حتی استان زنجان به عنوان شهرطراح وتولیدکننده چاقودرایران وحتی جهان لقب گرفته وسوغات اصلی زنجان انواع مختلف چاقوازکوچک تابزرگ هست ولی ازهمین چاقو  استفاده مجرمانه نیزتوسط  افرادخلاف کارصورت میپذیرد تاجایی که باهمین چاقوکه در دست وجیب یک فرد بزهکارقرارگیرد میتواند به انجام قتل وحمله به دیگران به نیت سرقت وایجادرغب وحشت بی انجامد واستفاده کننده آن را به یک قاتل درپای چوبه دارتبدیل کند یا حتی قاتلانی وجوددارند که لزومابزهکارهم نبودند ولی به طورتصادفی به دلیل عدم کنترل خشم خویش باچاقو قتلی مرتکب شدندکه کم هم نیستند ولی بااین وجود هیچکاه هیچ قانون گذاری قانونی وضع نکردند که تولیدوتوزیع چاقودرجامعه جرم باشد وتولیدوتوزیع کننده چاقودرمضام قانون شکنی مجرم وتحت تعقیب قرارگیرد وبه بهانه  استفاده نادرست ازچاقو توسط فردی خاطی لدا درتولیدات مانیزبه دلیل مشابهت با داستان تولیدچاقو بدین صورت که چون یکی ازمحصولات استحصالی ازفرایند دستگاه تولیدی ما استحصال الکل است لذا مامجرم هستیم اولا همین ابزارچندین کاربرد متنوع ومثبت دارد وحتی استحصال الکل هم کاربردهای فراونی دربهداشت درمان وازبین بردن میکروبها وجای زخم بدن ویا حتی مواردمصرف صنعتی بیشماری دارد مثلا درتولیدات ضدیخ خودرو یا مایع شیشه شور ومصارف بیشمارودراین بین یک نوع مصرف غیرقانونی هم که همان تولید الکل خوراکی به نیت فروش جهت شرب خمر وجود دارد که این تخلف به مغزمعیوب عقل غیزسلیم فردی به نیت سواستفاده داردبه انجام میرسد پس باید تمام مصارف لازم وضزوری در زندگی را نادیده بگیرم .مانع تولید الکل شویم نمونه آن درهمین شیوع ویروس کرونا که جایگاه تولید الکل بیشتر نمایان شد اگرمشتری به صورت آشکار وعلنی هدف ازخرید محصولات ما را تولید الکل خوراکی که درصدآن بین 40 تا50 درصد الکل هست بیان کند مابه هیج وجه دستگاهی به وی نمی فروشیم ولی ثبت سفارشات ما اینترنتی است وسوالی از خریدران درفاکتورخرید نمیکنیم که متوجه نیت اصلی ازخرید محصولات بدست آوریم
الکل دربخش تولیدات بهداشتی ارایشی وصنعتی مشتری فراوان دارد وحتی دربرخی ازموارد مااین مشتریان الکل بهداشتی را به مشتری برای فروش الکل تولیدی به انان معرفی میکنیم که اتفاقا مصرف کنندگان غیرخوراکی این محصول بسیار فراوانند وباقیمتی بالاتربرای مصارف قانونی نقدا خریداری میکنند به همین دلیل است مراجع ناظر یا انتظامی وقضایی مانع تولیدوفروش درکارما وهمکاران نمی شوند حتی درخلال همه گیری کرونامشتریانی داشتیم که پرشک مراکزخانه های بهداشتی بودند به دلیل کمبود الکل اقدام به خریددستگاه ازما وتولیدالکل بهداشتی نموده وجودداشت که دراین ضمینه افتخاری هم برای ما بود که محصولاتمان کمکی به جلوگیری ازشیوع این ویروس درجامعه روستای گردیده هدف وی باشیم بنده درطول این 15 سال فقط به چندمورد برخورد نمودم که مشتری ضمن سفارش تلفتی سوالاتی پرسید که متوجه شدم منظور خرید وی تولیدالکل خوراکی است اولا ازفروش ممانعت به عمل اوردم
ماجرا ازجایی به انحراف کشیده میشود که متاسفانه دراین بین افرادی هرچند اندک درانتخاب نوع عرضه محصول نهایی یعنی الکل دچاراشتباه وانحراف میشوند والکل ازنوع خوراکی به نیت شرب خمررا برگزیده وهم خودرا به عنوان یک بزهکار مجرم میکنند وهم باعث اسیب رسانی به جامعه پیرامون خود میشوند


سوال خبرنگار:ماده اصلی استحصال الکل چیست؟


پاسخ مدیرفروشگاه مهاجراستیل:

قند البته منظور قندی که درکنارچای خورده میشودنیست منظورقند موجوددرمحصولات باغی وکشاورزی به نام نباتات شناخته میشود وهرچیزی که ازخاک بروید قنددرخوددارد وشامل نباتات میشود فقط درصد موجوددرانها مک وزیاد است مثلا میزان قندنوجود درنیشکرچندین برایرقندموجود درخیاراست و این نباتات تحت روندپروسه طبیعی به نام فرایند تخمیر به مدت زمانی از یک ماه تاسه ماه
بستگی به دمای موجودظروف تخمیرقرارگرفته درآن ونوع ماده اصلی تخمیرمتفاوت است یعنی درموادی مانند ساقه نیشکر-شیرین بیان ویا خرمازودتروبیشتراین فرایندصورت میگیرد ولی موادی مانند میوه جات خوردنی مانند سیب پرتقال وغیره زمان تخمیر طولانی تروقندکمتری صورت میگیرد که این مواد اولیه مانند خرما با مخلوط اب وافزودن ماده مخصوص تخمیرپس ازچندروز درتانکرهای بزرگ
یابشکه های پلاستیکی وحنب دبه های موجوددرخانه مرتب درحال بهم خوردن درمحیط گرم موجب ازاد شدن قنددرونشان میشودکه باحرارت به بخارویا اعمال وهدایت این بخاردردستگاههای بروتی بایدبه سزعت به مایع حاوی الکل تبدیل شودتا انتهای کارتقطیر که توسط دستگاه الکل سنج پی درپی تست میشود با عدم نمایش الکل توسط الکل سنج پایان یافته وتفاله ان جزو ضایعات به فاظلاب هدایت میشود


سوال خبرتگار:دراستحصال الکل شنیده بودیم ازنوعی کشمش استفاده میشود ولی شمامیفربایدازتخمیرتمام نباتات این الکل حاصل میشود خوب با گرانی محصولات کشاورزی بخصوص باغی تولیدکننده باید ابتدا این مواداولیه راازبازارخریداذی کندو به نظرم یک کیلوکشمش که یک کیلو الکل تولیدنمیبلکند بلکه حداقل 4کیلوکشمش 1کیلو یا 1لیترالکل بازپس میدهدپس توجیح اقتصادی  برای تولیدتجاری دراین پروسه وجودنخواهدداشت که شمامیگوید راه اندازی کسب وکارخانگی

پاسخ مدیرفروشگاه مهاجراستیل:
اول ا کسی اگرباکشمش بخواهددست به استحصال الکل بزتد فقط وفقط هدفش تولیدالکل خوراکی هست بخاطرطمع موجوددرالکل خانگی ونهایت درصدی که باکشمش نهایتاالکل50 درصداست ولی مشتریان ماازبین طبقه کشاورز وباغدارازروستاهای کوچک وبزرگ هستندبه دوعلت علت اصلی ان وجودواستفاده ضایعات محصولات باغی یا کشاوزی زمین وباغ خود وتبدیل به الکل 70درصدبه بالا می کنند     بدون اینکه بخواهند پولی برای ان لپردازند واغلب نیز محصولات خراب وفاسدشده که قابل فروش درمصارف انسانی ندارد وقبلا به عنوان غذا به دام یاکودپای درخت ا      نهدام میشد ولی  این کشاورزان درفصل بهاروتابستان که اوج فعالیت با غداری وکشاوزی هست اقذام به جمع اوری محصولات ضایعاتی وقراردادن در استخریا تانکروبشکه های حاوی اب میکنند یعنی همان پروسه تخمیردرواقع انجام میشود ودرفصل پاییزکه دیگرفعالیت کشاورزی پایان یافته وعملا بیکارنداقدام به عملیات تقطیرمیکنندوبافرارسیدن فصل زمستان که کم کم پولشان روبه اتمام یا تمام شده میرسند شروع به بازاریابی دربین مشتریان بهداشتی وارایشی یاخریداران تولیدکننده محصولات شیمیایی مانندتولیدکنندگان ضدیخ خودرو یاموادشویینده میکنندوباهمین ضایعات درفصل سردزنستان دیگربی پول نخواهندبودواینگونه به سود سرشارمیشوند


سوال خبرنگار: یعنی مایعی که خود ضدعفونی کننده است ازضایعات محصولات باغی حاصل میشود؟پاسخ مدیرفروشگاه مهاجراستیل:

بله کاملا درست متوجه شدید وشاید تعجب کنید این مواداولیه باغی هرتان رچه خراب ترولهیبده ترباشند بهتروبیشترقندخودرا هنگام فرایندتخمیر ازادسازی میکننددرنتیجه بازدهی بیشتری نسبت به محصولات سالم قابل خوردن دارند وافت ومیکروب دونشان تبدیل به قندمیشوندودرفرایندتقیطرالکل یا عرض بدست امده همانندمایع ابی زولال بدون رنگ وذرات داخل ان فقط با بوی تندالکل بالای 70 تا90درصدقابل مشاهده است

خبرنگار: ازتوجه وقبول دعوت ازطرف ماوپاسخگویی شفاف وجامع جنابعالی بسیارسپاسگذارم بااین توضیحات نگاه ونظرخودمن وحتماکاربران خواننده این پست درارتباط با شائبه های موجوددرکسب وکارتان روشن شدوبنده هم بااین توضیحات هیچ گونه انحراف وقانون شکنی را حس نمیکنم درست منطبق هست با مثال تولیدچاقو وسواستفاده ازان توسط افرادبزهکاراثبات کننده کاربردمنفی چاقو توسط تولیدیاتوزیه کننده چاقونیست کاملا مصادیق نوع فعالیت وتولیدات شمابودامیدوارم درمکصاحبات بعدی نیزمنعت بگذاردیدوفرصتی جهت موضوعات مختلف بایکدیگرداشته باشیم حتی درارتباط با انتخاب وثبت اختراع تااخذنشان استانداردیمی ازمحصولات شما
استحصال الکل خوراکی

استحصال الکل خوراکی

نویسنده: پزشک 0 دیدگاه ها
 مراحل عرق گیری از گیاهان

مراحل عرق گیری از گیاهان

نویسنده: متخصص کلابگیری 0 دیدگاه ها