مجوزهای فعالیت مهاجراستیل

ثبت نام  مهاجراستیل به عنوان یک برندتجاری درمجموعه امتا صورت پذیرفت ومورد موافقت قرارگرفت لذا تمام افرادحقیقی وحقوقی برای هرگونه استفاده عمومی ازنام ولوگوی مهاجراستیل طبق قانون لازم است با اخذرضایت نامه کتبی محضری ازصاحب امتیازآقای مجیدمهاجری به استفاده مبادرت ورزد درغیراینصورت  استفاده بدون اجازه نامه رسمی  شامل مجازات نقص حق کپی رایت شده پیگیری قضایی برای متخلفین درپی خواهدداشت