راهنمای گارانتی محصولات

ولات


گروه تولیدی صنعتی مهاجراستیل تولیدکننده صنایع فلزی استیل درایران ودارای لوح تقدیردرجشنواره محصولات صنعتی کارآفرین  1396 برج میلادتهران مفتخرگردیدواولین طراح وتولیدکننده این نوع ازدیگ ودستگاه تقطیرخانگی که باعناوین گلابگیر-عرقگیری- تقطیرشناخته شده بودکه به غیرازاستقبال بازارمصرف درایران ازاین نوع ابزارمحصولات مهاجراستیل به نوعی به ایجادکارآفرینی وکسب وکارهای خانگی که منجربه کسب درآمدسرشاربرای خانواده باسرمایه گذاری ناچیزگردیدواین امرافتخاربزرگی برای این مجموعه میباشد.

محصولات تولیدشده درمجموعه مهاجراستیل به دلیل وجوددستگاه وابزارمدرن وهمچنین استفاده ازمواداولیه ساخت خارج وبسیارمرغوب وظرافت بکاررفته توسط صنعتگران ماهردراین مجموعه باعث شده این محصولات ازمرغوبیت ومقاومت بالایی برخوردارگردندوتاکنون طی چندین سال تولید هنوزاتفاق نیافتاده که محصولات فروخته شده ما چه به صورت عمده وچه به صورت تکفروشی به دلیل نقض یاخرابی مرجوع گردد....ولی باوجوداین اطمینان به کیفیت محصولات... به خریداران محترم این نویدرامیدهیم که محصولات خریداری شده از ماتاشش ماه پس ازفروش گارانتی داردتاخریداران هنگام سفارش خرید به اسودگی واطمینان خریدخودرا انجام دهند ونگران بروزنقص وخرابی نباشند.