کندانسوربرقی۵لیتری مسی2وروده
جدید

کندانسوربرقی۵لیتری مسی2وروده

4,200,000تومان
تولید کننده:Mohajersteel
کد محصول: 2ورودی2خروجی لوله مسی1اسب
موجودی 109

بررسی اجمالی

کندانسور برقی 2وروده  با دیمر کنترل دور فن  و یکسال گارانتی فن (مناسب 2عدد دیگ همزمان 10 یا 25 یا 50 لیتری یا یک عدد100 لیتر 2خروجهواستیل کلاسیک 68 لیتری )توجه:تمامی کندانسورهای خنک کننده برقی استیل مهاجردارای ثبت برندوثبت طرح صنعتی وعلامت استا...

گزینه های در دسترس

کندانسور برقی 2وروده  با دیمر کنترل دور فن  و یکسال گارانتی فن (مناسب 2عدد دیگ همزمان 10 یا 25 یا 50 لیتری یا یک عدد100 لیتر 2خروجهواستیل کلاسیک 68 لیتری )

توجه:تمامی کندانسورهای خنک کننده برقی استیل مهاجردارای ثبت برندوثبت طرح صنعتی وعلامت استانداردایران میباشد وهرگونه کپی برداری مشابه ازمحصولات دارای پیگردقانونی میباشدوازنظرشرعی نیزغیر مجازوحرام میباشدوگروه تولیدی استیل مهاجرهیچگونه رضایتی ازانجام این کارتوسط افراددیگرندارد.
کندانسوربرقی بادیمرکنترل دورفن ویکسال گارانتی فن)مناسب دیگ100لیتری(باتوان خنک سازی5لیتردرساعت این محصول نیزازتولیدات تخصصی استیل مهاجربوده ومشابه ایرانی وخارجی ندارد وبه عنوان طرح صنعتی ثبت شده است این مدل از کندانسوربه دلیل وجوددوفن خنک کننده بیشترین خروجی عرق درساعت رادارد که5لیترخروجی عرق درساعت میباشد

کندانسوربرقی5لیتری مسی

کندانسوربرقی لوله مسی بادیمرکنترل دورفن ویکسال گارانتی فن مناسب دیگهای تقطیر
این کندانسوربرقی5لیتری مسی که درنوع برقی تولیدمیشودکم مصرف بوده وازلوله های مسی درساخت آن استفاده شده است خروجی دستگاه تقطیررابه شکل بخاردریافت کرده ونهایتا به شکل مایع(عرق)سردبه شما تحویل میدهدوازهدررفتن خروجی دستگاه به شکل بخارجلوگیری میکندوبازدهی دستگاه شما که همان لیتردرساعت دستگاه است افزایش پیدامیکند.
یکی ازبزرگترین مزیتهای نوع برقی عدم نیازبه آب میباشدوعرق خروجی خنک بوده وکیفیت بالاتری داردو هیچگونه صداوبووبخاری درمحیط پخش نمیشود.میتوان دورفن راکنترل کردوبازدهی محصول بسته به حجم وتوان دیگ بخار از1لیترتا5لیتردرساعت متفاوت است.

خریدکندانسوربرقی5لیتری مسی

درپروسه تقطیرتنهاچیزی که بسیار بااهمیت وسودآوراست تولید واستحصال بخارحاصل ازمایع تحت حرارت است که جهت مهاروجمع آوری هرچه سریعتراین بخارحاصله که بااندک کوتاهی درهواپخش خواهدشدودیگردستیابی به آن غیرممکن است،شما وسیله یاابزاری لازم داریدکه درکمترین زمان ممکن این بخارراجهت مهاروجمع آوری به مایع تبدیل کنید.وچون حرارت پشت این بخارقرارداردوخودبخارنیزازدرجه حرارت بالایی درزمان تولیدبرخورداراست بایداین ابزاربه گونه ای عمل کندکه باتولیدبرودت وسرمادمای موجوددربخارراکاهش دهدوزمانی که بخاردمای خودراازدست میدهدبه مایع قابل جمع آوری تبدیل می شودلذانقش این وسیله سردکننده بسیارکلیدی است این وسیله درصنعت تقطیرکندانسوربرودتی یاخنک کننده نام داردکه درانواع مختلف مسی و استیل موجوداست،همچنین درمدل های کندانسورآبی یاکندانسوربرقی فن دارویاکندانسورپیرکسی وغیره نیزموجوداست.

هم اکنون محصول پیش روهمان کندانسورازنوع برقی فن دارباکلیددیمردارتنظیم دورموتورودارای ضمانت نامه رسمی این محصول نمونه ایرانی وخارجی نداشته وساخت صفرتاصدبامجموعه صنعتی استیل مهاجرمیباشدکه بنام استیل مهاجرنیزبه عنوان وسیله اختراعی به ثبت رسیده ولی متاسفانه اخیراافرادی سودجوباکپی برداری ازمحصول اصلی مااقدام به ساخت وتوزیع مشابه این کندانسوردرشکل ظاهری ولی باقطعات بی کیفیت به همین دلیل بعضاباقیمتی نازل هم فروخته ولی دربیش از90درصداین تولیدات غیراصلی جوابگوی کارنیست لذادرانتخاب وخرید این محصول دقت نماید.

کارکردکندانسوربرقی5لیتری مسی

فرایندموجوددرکندانسوربرقی به عهده عملکردفن خنک کننده قوی صورت میگیردکه ازخروجی بسیارخوبی برخورداربوده ونیازی به مصرف آب نیست این محصول درظرفیت های مختلف ودو فن وتک فن طراحی وتولیدگردیدمحصول کنونی دراین صفحه ظرفیت خروجی5لیتردرساعت داردولی دراینجا ماتمامی ظرفیتهای تولیدشده رابرای انتخاب توسط شما قرارمیدهیم.باتیک زدن گزینه ها انتخاب نوع محصول درستون کناری این محصول رادرظرفیتهای موردنظردلخواه دیگری نیزمی توانیدانتخاب وپس ازافزودن به سبدخرید وانجام مراحل تکمیل خریددرانتها به صورت خودکاربه سیستم پرداخت بانکی متصل شده وهزینه فاکتور صادره ازطرف سیستم فروش اینترنتی ماراباتمامی کارتهای بانکی شبکه شتاب مطابق آموزش وراهنمای خریداینترنتی دراینجاپرداخت نموده ومنتظرارسال سفارش خوددرهرکجای کشورایران که سکونت داریددرکمترین زمان ممکن باشید.

مشخصات فنی این کندانسور برودتی عبارت است از: